Regulamin

Regulamin serwisu Timoto.pl

REGULAMIN - uczestnictwa użytkownika w serwisie aukcyjnym o adresie i nazwie Timoto.pl oraz Polityka Cookies

1.Definicje i terminy

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Timoto.pl - Internetowy portal handlowo - aukcyjny online o charakterze promocyjno – handlowym, ogłoszeniowym. Portal umożliwia prowadzenie aukcji w trybie online, sprzedaży w opcji KUPUJĘ (lub opcji Tylko KUPUJĘ), jak i prowadzenie własnego sklepu internetowego, wstawianie ofert kupna, zamówień własnych oraz publicznych, a nadto świadczy inne usługi związane z aukcjami internetowymi.

Portal Timoto.pl - utrzymywany jest w domenie internetowej www.Timoto.pl, która stanowi integralną część tego portalu. Ilekroć w niniejszym regulaminie, polityce prywatności, definicjach, regulacjach oraz w całym Portalu Timoto.pl i korespondencji automatycznie z niego wysyłanej mowa jest o Timoto.pl, należy przez to rozumieć adres www.Timoto.pl

Towar - jest to rzecz, przedmiot, usługa lub prawo wystawiona na sprzedaż w drodze licytacji lub opcji Tylko KUPUJĘ lub w Sklepie Internetowym i udostępnione wszystkim Użytkownikom w portalu Timoto.pl , zgodnie z niniejszym regulaminem.

AUKCJA STANDARDOWA - jest to proces polegający na bezpośrednim wystawieniu Towaru na sprzedaż w drodze licytacji na portalu Timoto.pl. Zwycięzcą aukcji jest osoba, która wylicytuje najwyższą kwotę za Towar lub zakupi przedmiot używając opcji KUPUJĘ dającą możliwość natychmiastowego nabycia Towaru za z góry ustalona cenę. Aukcja Standardowa - jest to aukcja z ceną minimalną oraz możliwością umieszczenia opcji KUPUJĘ. Aukcja Standardowa umożliwia sprzedaż jednorazową, w procesie licytacji lub opcji KUPUJĘ, wszystkich dostępnych pozycji.

AUKCJA KUP TERAZ - jest to aukcja w której z góry określona jest stała cena bez możliwości licytacji (tzw, sprzedaż sklepowa). Przedmioty nabywane są pojedynczo po ustalonej cenie która jest niezmienna.

Sklep Internetowy - Jest to wirtualne konto posiadające cechę kompletnego wirtualnego sklepu internetowego w którym można wystawiać oraz zarządzać swoimi towarami lub usługami .Każdy sklep zawiera swoją udzielną politykę prywatności oraz regulacje prawne. Portal Timoto.pl nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie prawne sklepów oraz nie posiada wpływu na regulacje wewnętrzne sklepów, jak również nie ma żadnego wpływu na ceny w Sklepach Internetowych.

Konto - stworzony przez system obsługi aukcji oraz sklepów profil użytkownika zdolny do zarządzania Aukcjami, zawierający jego dane osobowe i kontaktowe. Portal Timoto.pl udostępnia dwa rodzaje kont. Konto sprzedawcy oraz Konto kupującego. Każde z kont podlega weryfikacji. Tylko aktywne konto sprzedawcy ma możliwość otworzenia oraz prowadzenia Sklepu Internetowego. Użytkownik może być  kupującym, lub sprzedającym. Ilość kont udostępniona dla sprzedawców jest ściśle określona i wynosi 60 sztuk.NIe limitowana jest ilość kont sprzedawców oferujących Pojazdy, Kredyty, Ubezpieczenia , Leasing oraz usługi.

Sprzedawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca aktywne konto na Portalu Timoto.pl. oferujący do sprzedaży Towary zgodnie z niniejszym regulaminem.

Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca aktywne konto na Portalu Timoto.pl. nabywająca Towary zgodnie z niniejszym regulaminem.

Komentarz - jest formą skróconego opisu dokonanej transakcji na Portalu Timoto.pl., a w szczególności przebiegu czynności po-aukcyjnych, w szczególności: zgodności przedmiotu z opisem aukcji, informacji na temat bezpośredniej obsługi ze strony Kontrahenta (Użytkownika kupującego oraz sprzedającego) oraz przesyłki i zgodności dostarczonego Towaru z Opisem Aukcji.

Czynności po aukcyjne - czynności, wykonywane przez obie strony transakcji (sprzedający i kupujący) po zakończeniu aukcji (w której doszło do transakcji). Polega on na dostawie Towaru (Sprzedawca) i wywiązaniu się z zapłaty (Kupujący).

Opis Aukcji - opis sprzedawanego Towaru, jak również zasady realizacji transakcji przez Sprzedawcę w szczególności: koszty wysyłki, dopuszczalne sposoby zapłaty za przedmiot, informacja o stanie towaru ( nowy – używany).

Opłata – koszty korzystania z Portalu Timoto.pl  umieszcone są na stronie Dla Sprzedających.


Import akcji - import aukcji polega na wgraniu aktualnej oferty handlowej w postaci aukcji w serwisie Timoto.pl z przygotowanego pliku XML lub CSV bądź poprzez importer aukcji z allegro. Za importowaną ofertę aukcji zostaje pobrana opłata i prowizja zgodnie z aktualnym cennikiem. Wszelkie opłaty są pobierane za wystawienie (rozpoczęcie) aukcji nawet w przypadku ich przedterminowego zakończenia. Każdy wykonany import aukcji jest odpowiednio przyszykowaną ofertą gotową do wystawienia w serwisie zgodnie z pobieranymi opłatami w serwisie Timoto.pl, które są umieszczone w tym cenniku. Każda osoba dokonująca importu aukcji z własnej oferty zaświadcza, iż zapoznała się z opłatami, przyszykowała ofertę lub odpowiedni plik swojej oferty handlowej oraz zobowiązuje się uiścić wpłatę zgodną z regulaminem i cennikiem za całą wgrywaną ofertę i wszelakie opłaty zawarte w cenniku takie jak opłaty za wystawianie aukcji, opłaty za promowanie aukcji.

REJESTRACJA - wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Portalu Timoto.pl – skutkujące automatycznym utworzeniem i założeniem w Portalu Timoto.pl indywidualnego Konta Użytkownika. Zarejestrowany Użytkownik w celu korzystania w pełni z wszystkich opcji Portalu Timoto.pl, jest zobowiązany do dokonania pełnej aktywacji swojego konta.

REGULAMIN - niniejszy regulamin portalu Timoto.pl

 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez Portal Timoto.pl oraz prawa i obowiązki Użytkowników, związane z korzystaniem z Portalu Timoto.pl.

 2. Portal Timoto.pl świadczy usługi na wyłącznie na podstawie niniejszego regulaminu.

 3. Użytkownicy Portalu Timoto.pl są uprawnieni do przeglądania Towarów wystawione przez Sprzedawców, są uprawnieni do oferowania Towarów oraz mogą zawierać umowy sprzedaży Towarów.

 4. Użytkownicy są upoważnieni do korzystania z Portalu Timoto.pl wyłącznie w celach określonych w pkt. 2.3.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym w Portalu Timoto.pl.

 6. Portal Timoto.pl nie jest stroną transakcji dokonywanych w serwisie pomiędzy Użytkownikami. Portal Timoto.pl nie gwarantuje możliwości zawarcia i wykonania umowy zarówno przez Sprzedającego jak i przez Kupujących. Portal Timoto.pl nie odpowiada za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników umów zawartych za pośrednictwem Portalu Timoto.pl.

 7. Portal Timoto.pl dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych na serwerach serwisu, a nadto dołoży starań, aby serwis www.Timoto.pl działał w sposób ciągły i poprawny.

 8. Warunkiem korzystania z Portalu Timoto.pl jest akceptacja niniejszego regulaminu.

 9. Umowa z Użytkownikiem zostaje zawarta w chwili aktywacji Konta. Użytkownik może wypowiedzieć umowę na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 10. Użytkownik – konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie powinno nastąpić pisemnie lub poprzez wysłanie e-maila poprzez zakładkę "Kontakt ->Administracja serwisem" o treści „Odstąpienie od umowy”. Odstąpienie powinno zostać wysłane z adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje, gdy Użytkownik wziął w tym czasie udział w aukcji lub zamieścił aukcję (ofertę).

 1. Rejestracja

 1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 2. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, oraz wszystkich dalszych czynności w Portalu Timoto.pl, może dokonać osoba, która jest umocowana do reprezentacji w tym do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika w Portalu Timoto.pl. Po zakończeniu procedury rejestracji, Użytkownik ma obowiązek w terminie 14 dni przesłać w formie elektronicznej poprzez zakładkę "Kontakt -> Administracja serwisem" skanów dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji firmy oraz w przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwa do reprezentowania w/w podmiotu w Portalu Timoto.pl, podpisane przez właściwą osobę uprawnioną do reprezentacji firmy.

 3. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie internetowego portalu Timoto.pl - opcja (Zarejestruj się).

 4. Po wypełnianiu formularza rejestracyjnego, oraz potwierdzeniu adresu e-mail, rejestrujący staje się Użytkownikiem Portalu Timoto.pl. Potwierdzenie adresu e-mail oznaczać będzie akceptację niniejszego regulaminu.

 5. Użytkownicy rejestrujący się w Portalu Timoto.pl są zobowiązane do podania prawdziwych danych dotyczących swojej osoby. Administrator serwisu w celu potwierdzenia prawdziwości tożsamości osoby rejestrującej się – jest uprawniony do weryfikacji wprowadzonych danych i może zażądać od Użytkownika zweryfikowania i uwiarygodnienia poprawności danych zawartych w formularzu. Ujawnienie nieprawdziwych danych spowoduje bezterminową blokadę użytkownika i jego konta.

 6. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy nastąpią zmiany czy to w danych adresowych, czy kontaktowych. Użytkownik serwisu może również otrzymywać wiadomości e-mail o charakterze informacyjnym i reklamowym.

 7. Dokonując rejestracji w portalu Timoto.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności wyrażoną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm. ).

 8. Poprzez rejestrację, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia aukcji, oraz na przekazanie danych (Imię, Nazwisko, Adres, Numer tel, Adres E-mail) po zakończeniu aukcji osobom będącym kontrahentem w realizowanej transakcji. Serwis Timoto.pl nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych.

 1. Konta

 1. Konto w portalu Timoto.pl jest bezpłatne dla kont kupujących. Dla kont sprzedających opłaty są pobierane po okresie próbnym  zgodnie z cennikiem opłat przedstawionym na stronie  dla Sprzedających.

 2. Użytkownik może posiadać jedno konto. W szczególnych przypadkach może za zgoda Administratora serwisu dopuszcza się utworzenie więcej niż jednego konta dla użytkownika (np. dwa profile firmy lub wiele oddziałów).

 3. Konta w Portalu Timoto.pl są niezbywalne.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do swojego Konta. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

 5. Portal Timoto.pl zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta lub dostępu do wybranych usług świadczonych przez Portal Timoto.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Portal Timoto.pl może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik odzyska dostęp do Konta w możliwie najszybszym terminie.

 6. Portal Timoto.pl jest upoważniony do zablokowania konta użytkownika w przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika niniejszego regulaminu lub w przypadku utraty zaufania co do osoby Użytkownika. W przypadkach szczególnych Portal Timoto.pl może zablokować konto w trybie natychmiastowym.

 7. Konta nieużywane przez co najmniej 6 miesięcy od ostatniego logowania mogą zostać zablokowane, a następnie usunięte. Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Informacja zostanie przekazana na adres mailowy, używany przez Użytkownika w Portalu Timoto.pl .

 8. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim uregulowaniu powstałych należności w serwisie Timoto.pl, zamknięciu wszystkich aukcji, w minimalnym i bezpiecznym terminie 2 miesięcy od dokonania ostatniego zakupu w serwisie lub od zakończenia ostatniej aukcji lub od daty rejestracji w przypadku braku poprzednich przesłanek. Wcześniejsze podania będą odrzucane.

 9. Każde nowe zarejestrowane konto podlega wstępnej weryfikacji przez Portal Timoto.pl. Administrator może odrzucić dane zarejestrowanego konta, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wraz z wyjaśnieniem powodu odrzucenia konta. Administrator może również aktywować konto poprzez weryfikację wewnętrzną, bez podania powodu aktywacji.

 10. Wystawianie aukcji jest możliwe po wcześniejszym zweryfikowaniu danych osobistych Użytkownika.

 11. Weryfikacja kont sprzedażowych

  Weryfikacja kandydatów do nowych kont sprzedażowych przeprowadzana jest przez administratora we wspólpracy z posiadaczami kont sprzedażowych już istniejących, tak by nie wprowadzać zbyt dużej konkurencji na portal. Nowo weryfikowana Firma powinna przedstawić zakres towarów jakie będzie chciała oferować na timoto.pl oraz ich ilość wraz przykładowymi cenami. Im większa ilość ofert , atrakcyjna cena oraz dobre warunki logistyczne tym większe szanse na pozytywne zweryfikowanie i przydzielenie konta sprzedażowego.

  Administrator zachowuje sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia konta sprzedażowego w przypadku gdy :

  -sprzedający narusza regulamin timoto.pl

  -sprzedający nagminie nie wystawia zadeklarowanych przy weryfikacji ofert ( zadeklarowanych ilości, cen oraz asortymentu)

  -sprzedający zmieni zakres oferowanych towarów bez uzgodnienia z administratorem serwisu

  -nie uczestniczy aktywnie w prezentowaniu ofert

  -nie kożysta z konta przez okres 3 miesięcy mimo opłacania abonamentu

  -nie reguluje terminowo płatności za kożystanie z portalu

  Posiadacz konta sprzedażowego który przerwie ciągłość użuwania konta w okresie próbnym, przejściowy lub bezterminowym jeżeli ponownie będzie starał się o przydzielenie konta sprzedażowego będzie musiał rozpocząć cały proces od początku. Ponowne ubieganie się o konto sprzedażowe będzie możliwe po upływie minimum 12 miesięcy kalendarzowych od zakończenia współpracy z timoto.pl . Wcześniejsze ponowne ubieganie się o konto sprzdażowe jest możliwe po uzgodnieniu z administratowrm szczególnych warunków współpracy.

 12. Aukcje

 13. Portal Timoto.pl, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Portal Timoto.pl nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedawca oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru. Do zawarcia transakcji dochodzi wyłącznie między Oferentem i Nabywcą. Zawarcie umowy następuje automatycznie w momencie zatwierdzenia zamówienia na stronie. Wystawiając produkt na sprzedaż, Sprzedający nie stwarza wiążącej oferty handlowej w rozumieniu przepisów polskiego i unijnego prawa. Automatyczne "potwierdzenie przyjęcia zamówienia", jakie otrzymują Użytkownicy, którzy złożyli zamówienie na portalu Timoto.pl nie jest równoznaczne z potwierdzeniem jego realizacji. Wysyłka towaru poprzedzona zostanie osobnym emailem/powiadomieniem o tym fakcie. W przekazanej informacji oferent powinien podać termin dostawy towaru.

 14. Poprzez wystawienie Towaru na Aukcji Sprzedawca zobowiązuje się zawrzeć umowę sprzedaży Towaru z Kupującym, który spełni warunki wygrania Aukcji.

 15. Kupujący zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z warunkami Sprzedawcy dotyczącymi danej Aukcji.

 16. Sprzedający powinien wybrać odpowiednią kategorię i subkategorię ze względu na rodzaj towaru oraz stworzyć czytelny opis wystawianego przedmiotu (który powinien być kompletny i nie powinien wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent), wraz z określeniem warunków finansowych, warunków dostawy oraz innych niezbędnych informacji dotyczących danej aukcji, między innymi dokładnie określić kwotę do zapłaty przez Kupującego.

 17. Przedmioty wstawiane w nieswoich kategoriach będą usuwane aby najefektywniej usprawnić użytkownikom korzystanie z portalu oraz jego czytelność.W takim przypadku portal Timoto.pl nie zwraca ewentualnych opłat naliczonych za wystawienie usuniętego w takim przypadku przedmiotu

 18. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść informacji które umieścił w opisie aukcji, jest odpowiedzialny za wszelkie błędy i nieścisłości opisu towaru wystawianych na aukcji.

 19. Zawarcie transakcji w aukcji po akceptacji przez sprzedającego zobowiązuje do realizacji określonych świadczeń stron wobec siebie oraz zobowiązań i aktualnych opłat wobec Portalu Timoto.pl

 20. Portal Timoto.pl jest upoważniony do dokonania weryfikacji aukcji w każdej chwili pod kątem zgodności z zasadami Regulaminu i obowiązującym w Polsce prawem.

 21. Aukcja zakończona to aukcja w której upłynął ustalony czas lub w momencie anulowania jej przez Sprzedawcę lub w momencie użycia opcji „KUPUJĘ lub Tylko KUPUJĘ przez Kupującego.

 22. Anulowanie Aukcji przez Sprzedawcę może nastąpić gdy nie ma żadnych ofert kupna w danej aukcji, za wyjątkiem wystąpienia przyczyn całkowicie niezależnych od Sprzedawcy lub jego błędu. Obowiązkiem Sprzedawcy jest wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

 23. W przypadku braku zgody stron co do anulowania transakcji sprawę rozstrzygnięcia sporu można wnieść do właściwego Sądu. Należy jednak mieć na uwadze że Sprzedajacemu jak i Kupującemu w skrajnych przypadkach przysługuje takie prawo.

 24. Kupujący nie ma żadnych praw do licytowanego Towaru w przypadku gdy jej konto zostaje usunięte lub zablokowane.

 25. Sprzedaż towarów nie może odbywać się poza wystawioną aukcją.

 26. Celem uniknięcia zaśmiecenia portalu jednakowymi aukcjami, dozwolone jest wstawienie maksymalnie 4 jednakowych aukcji przez Sprzedawcę pod warunkiem iż spełniają każdą kategorię w której się znajdą.

 27. Niedopuszczalnym jest sprzedaż pomiędzy kontami Powiązanymi należącymi do jednej osoby.

 28. Niedopuszczalne jest również symulowanie transakcji.

 29. Wszystkie licytowane kwoty są cenami brutto (z VAT). Niedozwolone jest doliczanie do ceny końcowej innych kosztów, z wyjątkiem opłaty za transport/przesyłkę (koszt opakowania i koszt transportu).

 

4.Wygrana Aukcja

 1. Po wygranej aukcji obie strony powinny zrealizować zobowiązania wobec siebie. Sprzedający (sprzedać oraz dostarczyć Towar na wymienionych w opisie warunkach), Kupujący (zakupić wygraną na licytacji usługę lub przedmiot na opisanych na aukcji warunkach).

 2. Po sprzedaży Sprzedający ma obowiązek potwierdzić droga mailową kupującemu transakcje na warunkach podanych w aukcji lub jeżeli aukcja była błędna lub nie aktualna ma możliwość anulowania transakcji (w przypadku anulowania transakcji ewentualna prowizja od sprzedaży nie będzie zwracana).  Kupujący po zakupie czeka na potwierdzenie transakcji przez sprzedającego. Jeżeli w czasie 48 godzin od sprzedaży sprzedający nie anuluje transakcji, przyjmuje się że transakcja została zawarta.

 3. Strony mają obowiązek skontaktowania się ze sobą za pomocą dostępnych metod komunikacji w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia aukcji.

 4. W przypadku gdy kontakt nie dojdzie do skutku w/w terminie można odstąpić od umowy sprzedaży lub kupna jedynie po obustronnym wyrażeniem takiej woli.

 5. W przypadku odmiennym sprawę transakcji można skierować na drogę postępowania sądowego.

 1. Komentarze

 1. Każda ze stron może wystawić komentarz po zrealizowanej transakcji.

 2. Komentarz jest opinią Użytkownika na temat konkretnej transakcji.

 3. Komentarz nie może zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe i naruszać dóbr osobistych ocenianego Użytkownika.

 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za własne komentarze.

 5. Komentarz może zostać usunięty przez portal Timoto.pl jeśli narusza zasady dobrych obyczajów.

8. Płatności

Usługi świadczone przez Portal Timoto.pl są bezpłatne dla  kupujących.

Usługi świadczone przez portal Timoto dla sprzedających sa płatne. Opis i warunki płatności przestawione są na stronie  Dla Sprzedających.

Opłacie również podlegają miejsca reklamowe. Cena uzgadniana indywidualnie.

 1. Korzystanie z Portalu Timoto.pl jest dla Kupującego darmowe.

 2. Niedozwolone jest obciążanie Kupującego przez Sprzedawcę kosztami aukcji.

 3. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

 4. Portal Timoto.pl pobiera opłaty za udostępnienie Sprzedawcy usług dodatkowych.  Portal Timoto.pl nie zwraca pieniędzy w przypadku, gdy Towar nie został sprzedany, a Sprzedawca nabył usługi dodatkowe lub wystawił Towar.

 5. Użytkownik ma wgląd do aktualnego stanu swojego salda, informacji o opłatach i zawartych transakcjach poprzez funkcje dostępne na Koncie użytkownika.

 6. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wobec Portalu Timoto.pl użytkownik zobowiązany jest do uregulowania odsetek za opóźnienie w wysokości umownej stanowiącej czterokrotność stopy lombardowej NBP w skali roku.

 1. Odpowiedzialność Portalu Timoto.pl

 1. Portal Aukcyjny Timoto.pl nie ponosi żadnych odpowiedzialności za ewentualne niezgodności, wady techniczne, wady ukryte, wady prawne, wystawianych na aukcjach internetowych oraz sklepach internetowych przedmiotów, towarów oraz usług i ofert kupna.

 2. Pełną odpowiedzialność za Towary i oferty kupna wystawiane przez Sprzedawców na aukcjach w portalu Timoto.pl ponoszą jego Użytkownicy.

 3. Portal Timoto.pl zastrzega sobie możliwość usuwania bądź blokowania użytkowników łamiących którykolwiek z warunków Regulaminu oraz weryfikowania lub usuwania aukcji niezgodnych z tym Regulaminem lub prawem.

 4. W przypadku usunięcia aukcji lub sklepu przez Aukcje, opłaty za wystawione przedmioty promowane oraz opłaty za opcje dodatkowe mogą być zwrócone użytkownikowi (właścicielowi aukcji lub sklepu). Decyzja w tym przedmiocie jest uzależniona od powodu zawieszenia aukcji lub konta.

 5. Portal Timoto.pl może zawiadomić wszelkie organy ścigania w przypadku podejrzenia, iż oferowane towary pochodzą z przestępstwa lub Użytkownik dopuszcza się przestępstwa.

 6. Timoto.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy techniczne spowodowane awarią systemu, serwerów lub innymi przeciwnościami losu niezależnymi od Timoto.pl.

 7. Umowa zawarta między Użytkownikiem a Portalem Timoto.pl oraz ewentualne spory wynikłe ze stosunku prawnego między tymi podmiotami podlegają prawu polskiemu.

 8. Portal Timoto.pl będzie dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z realizacją niniejszego regulaminu. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe rzeczowo z siedzibą w Gorlicach.

 1. INNE USŁUGI

Dla Użytkowników mogą być przewidziane również inne usługi związane z aukcjami i samym portalem. Zakres oraz rodzaj innych usług określany jest w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług, prawa i obowiązki Użytkowników mogą zostać sformułowane w inny sposób niż określone w niniejszym Regulaminie. Jedynym warunkiem korzystania z takich usług przez Użytkowników jest zaakceptowanie przez Użytkownika właściwego regulaminu.

Polityka prywatności Timoto.pl

 1. Podane oraz udostępnione przez Użytkowników dane osobowe, Portal Timoto.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.

 2. Timoto.pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Timoto.pl zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Timoto.pl prowadzi stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.

 3. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem Nr księgi: xxxxxx Data zatw./aktual.: xxxx-xx-xx Nr zgł.: xxxxxxx/2014. Administratorem danych jest Timoto.pl

 4. Portal Timoto.pl udostępnia innym podmiotom dane Użytkowników wyłącznie na zasadach podanych w regulaminie.

 5. Portal Timoto.pl stosuje nowoczesne techniki zabezpieczenia adresów e-mail oraz haseł Użytkowników.

 6. Portal Timoto.pl wykorzystuje dane Użytkowników jedynie w celach związanych z funkcjonowaniem Portalu Timoto.pl

 7. Portal Timoto.pl zastrzega sobie prawo do przekazania informacji na temat adresu IP stosownym instytucjom i organom państwowym w przypadku, gdy z adresów tych prowadzona jest działalność szkodliwa dla Portalu Timoto.pl (spam, flood, abuse, trolling etc.).

 8. Portal Timoto.pl uzyska zgodę Użytkownika przed przekazaniem jego danych innym podmiotom w celach marketingowych.

 9. Pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika Portal Timoto.pl może przekazywać na adres e-mail Użytkownika materiały reklamowe osób trzecich.

 10. Użytkownicy wyrażają zgodę na ujawnianie ich danych osobowych innym Użytkownikom w celu finalizacji transakcji.

 11. Z zastrzeżeniem obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa, Portal Timoto.pl nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym podmiotom.

 12. POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

 13. Wobec obowiązku informacyjnego na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych .

  Administratorem, czyli podmiotem który decyduje o wykorzystaniu danych osobowych jest

  LE-MAR-POL Marchut Leszek ul.Kościuszki 94 38-300 Gorlice będący właścicielem portalu www.timoto.pl . Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z posiadanymi danymi i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym, oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.

  Więcej informacji odnośnie przechowywanych danych można uzyskać kontaktując się drogą elektroniczną e-mail: le-mar-pol@wp.pl lub w siedzibie firmy.

  Wszystkie dane zostały uzyskane dobrowolnie podczas rejestracji kont, oraz w czasie zawierania transakcji na portalu timoto.pl

  Celm przetwarzanych danych jest świadczenie usług dostępnych pod adresem www.timoto.pl oraz umożliwienie korzystania z serwisu, dokonywania zakupów i płatności prowizji od sprzedaży za pośrednictwem www.timoto.pl , zakładanie, prowadzenie oraz obsługa konta użytkownika ,

  związanych z funkcjonowaniem na portalu www.timoto.pl obsługa zgłoszeń i zapytań kierowanych np. za pomocą formularza kontaktowego;

   realizacja umów zawartych między użytkownikami za pośrednictwem www.timoto.pl;

   kontakt w celach związanych ze świadczeniem usługi;

   działania wynikające z przepisów prawa podatkowego obowiązującego w Polsce.

  Dane osobowe używane są do prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu własnych usług oraz działań firmy LE-MAR-POL Marchut Leszek , kontaktu w ramach działań marketingowych za pomocą kanału elektronicznego np. E-mail lub telefonicznie.

  Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co będzie skutkowało dezaktywacją konta. Dane mogą być przetwarzane do momentu zrealizowania wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem portalu www.timoto.pl

  Użytkownik portalu www.timoto.pl ma:

  1) prawo dostępu, poprawy , zmiany oraz usunięcia danych;

  2) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  3) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  Firma LE-MAR-POL Marchut Leszek udostępnia dane osobowe stronom, które zawierają między sobą transakcje, lub w szcególnych przypadkach organizacjom lub służbom walczącym z oszustwami i nadużyciami. Administrator również przekazuje dane osobowe Kupującego innym podmiotom wyłącznie wtedy, gdy wystąpi ku temu odpowiednia podstawa prawna. Może to nastąpić m.in. w przypadku: organów państwowych (np. Sądy, Prokuratura), partnerom działającym na zlecenie Administratora (np. wspierającym świadczenie usług dla Kupującego, w tym informatycznych, internetowych i księgowych), innym partnerom (np. podmiotom realizującym usługi kurierskie, dostarczającym usługi bezpośrednio Kupującemu – w celach rozliczeniowych), także zgodnie z ich wewnętrznymi Regulaminami i Politykami Prywatności.

  Dane osobowe są przechowywane przez cały czas świadczenia usługi przez portal www.timoto.pl oraz po jej zakończeniu do czsu ustania wszelkich zobowiązań, w tym finansowych wobec użutkowników portalu www.timoto.pl lub okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych .

  www.timoto.pl informuje, że dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  Osoba, której dane są przetwarzane przez www.timoto.pl ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych adres : Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

  ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 14. Postanowienia końcowe

 1. Uznanie prawomocnym wyrokiem sądu któregoś z postanowień niniejszego regulaminu za nieważne, nie powoduje utraty mocy jego pozostałych postanowień.

 2. Portal Timoto.pl może przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z umowy z Użytkownikiem, jeżeli przeniesienie takie nie spowoduje uszczerbku w prawach Użytkownika.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2017 roku.

 4. Portal Timoto.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu oraz na stronie umożliwiającej zalogowanie się w serwisie. W szczególnych wypadkach Użytkownikowi zostanie dodatkowo wyświetlony komunikat, który widoczny będzie po zalogowaniu na jego Konto.

 5. W przypadku, gdy portal Timoto.pl wprowadzi nowe postanowienia w niniejszym Regulaminie, o których mowa w ust. 4, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy zawartej między Użytkownikiem, a Portalem Timoto.pl. Po 30 dniach od odstąpienia od akceptacji Aukcje użytkownika zostaną automatycznie zakończone, a po 60 dniach jego konto usunięte tylko w przypadku braku roszczeń finansowych lub prawnych względem Timoto.pl lub innych jego użytkowników. W przypadku takich roszczeń konto pozostanie zawieszone do czasu regulacji roszczeń lub spraw prawnych.

Polityka cookies